430221 Baia Mare
Bd.Republicii nr.10/35,
Maramures Romania
Fax 0040-262-227131
Tel  0040-722-779542
        0040-723-009594
e-mail: info@cziriac.ro

Servicii

          Serviciile oferite de către noi cuprind întregul ansamblu de proceduri din domeniul insolvenţei şi lichidării. Considerând că rolul practicianului în insolvenţă nu trebuie limitat doar la gestionarea procedurii de faliment am cuprins în oferta noastră inclusiv procedurile de prevenire a insolvenţei şi consultanţa ulterioară finalizării reorganizării.  Aşadar serviciile oferite de noi pot fi grupate astfel: 

           Insolvenţa societăţilor comerciale:

          Insolvenţa societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr.85/2006 cu modificările şi completările ulterioare.Conform art. 20. alin (1) din Legea nr.85/2006 principalele atributii ale administratorului judiciar sunt:

a) examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art. 28 şi 35 şi întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;

b) examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar;

c) întocmirea actelor prevazute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu si-a îndeplinit obligaţia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea si completarea informatiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;

d) elaborarea planului de reorganizare a activitatii debitorului, în functie de cuprinsul raportului prevazut la lit. a) si în conditiile si termenele prevazute la art. 94;

e) supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;

f) conducerea integrala, respectiv în parte, a activitatii debitorului, în acest ultim caz cu respectarea precizarilor exprese ale judecatorului-sindic cu privire la atributiile sale si la conditiile de efectuare a platilor din contul averii debitorului;

g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;

h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic în cazul în care constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;

j) mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;

k) verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creantelor;

l) încasarea creantelor; urmarirea încasarii creantelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de catre debitor înainte de deschiderea procedurii; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;

m) cu conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic, încheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale;

n) sesizarea judecatorului-sindic în legatura cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta.

 Totodată, art. 25 prevede principalele atributii ale lichidatorului:

a) examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura simplificată în raport cu situaţia de fapt şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la insolvenţa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă şi a existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 138, şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administratorul judiciar;

b) conducerea activitatii debitorului;

c) introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operatiuni comerciale încheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;

d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor si luarea masurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;

e) mentinerea sau denuntarea unor contracte încheiate de debitor;

f) verificarea creantelor si, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creantelor;

g) urmarirea încasarii creantelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creantelor; formularea si sustinerea actiunilor în pretentii pentru încasarea creantelor debitorului, pentru aceasta putând angaja avocati;

h) primirea platilor pe seama debitorului si consemnarea lor în contul averii debitorului;

i) vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

j) încheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub conditia confirmarii de catre judecatorul-sindic;

k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de catre acesta;

l) orice alte atributii stabilite prin încheiere de catre judecatorul-sindic.

Prin experienţa acumulată avem posibilitatea de a gestiona societăţi din cele mai diverse domenii de activitate (servicii, comerţ, industrie) şi de diverse dimensiuni de la microîntreprinderi la întreprinderi mari.

           Lichidare voluntară:

          Procedura este prevăzută de Legea nr.31/1990 Republicată, privind societăţile comerciale, având avantajul că este o procedură relativ rapidă. Procedura poate fi iniţiată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor/Acţionarilor care se va depune la Oficiul Registrului Comerţului în vederea publicării în Monitorul Oficial.

           Consultanţă:

          Echipa noastră vă poate oferi consultanţă privind procedurile de insolvenţă/lichidare şi procedurile de prevenire a insolvenţei în diverse domenii precum juridic, economic sau managerial. Evoluţia economiei ultimilor ani, în special de la apariţia crizei economice resimţită şi de societăţile comerciale din ţara noastră, a demonstrat că există posibilitatea redresării unor afaceri, însă doar printr-o procedură corect aleasă şi pornită la timpul potrivit.

           Întocmire planuri de reorganizare:

           Planurile de reorganizare întocmite de membrii echipei noastre au fost aprobate de adunările creditorilor în proporţie de peste 90%, fiind ulterior confirmate de judecătorul sindic. Domeniile diverse pentru care au fost întocmite planuri de reorganizare permit o analiză pertinentă a oricărei societăţi şi identificarea celor mai bune şi viabile soluţii în vederea îndeplinirii scopului planului de reorganizare, respectiv salvarea debitoarei de la faliment şi reintegrarea în economia de piaţă ca un participant activ şi fără probleme de lichidităţi.

           Concordat preventiv şi mandat ad-hoc:

          Aceste proceduri sunt relativ noi, fiind reglementate de Legea nr.381/2009. Scopul este salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activităţii acesteia, a păstrării locurilor de muncă şi a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea unui concordat preventiv.